Незалежність України

Складне воєнно-політичне становище, у якому опинилася УНР на початку 1918 р., вимагало рішучих дій. Центральна Рада почала схилятися до проголошення державної незалежності України. Цього вимагала також участь УНР у мирних переговорах з Центральними державами у Брест-Литовську. Анатолій Железняков
З 22 (9) по 24 (11) січня Мала Рада обговорювала по­лі­тичне становище, що склалося. 22 (9) січ­ня був схвалений Чет­вертий Універсал. Українсь­ка Народна республіка проголошувалася незалежною державою. У короткому вступ­ному сло­ві, що передував чи­т­анню Уні­версалу, М. Грушевсь­кий ви­значив два мотиви ухваленого рішення: “Дати нашому правительству змогу довести справу миру до кінця і захистити від усяких замахів нашу країну”.Четвертий універсал УЦР. 22 січня 1918 р.