Формування органів
влади

Після створення органів Луць­кого обласного управління у міс­тах, повітах, воєводствах фор­мувалися тимчасові управління, а в селах та гмінах — селянські комітети. Після виборів до Народних Зборів За­хід­ної Українипочалося формування партійно-радянської вертикалі влади. 8 грудня ЦК КП(б)У затвердив склад бюро Во­­линського обкому партії на чолі з П. Таценком та облвиконкому (голова — Г. Гриш­ко). 17 січня 1940 р. у краї запроваджено новий адміністративно-територіальний поділ: замість повітів та гмін сформовано 30 районів. До березня створено 855 сільських, 19 се­лищ­них і 30 районних рад з відповідними відділами та комісіями. Луцьк, Володимир-Во­линський і Ковель мали облас­не підпорядкування. Ви­бори до місцевих рад відбулись лише наприкінці 1940 р., за­тверд­жені рішення про націоналізацію бан­ків та великої промисловості, конфіскацію земельних та лі­сових угідь поміщиків, монастирів та заможних державних чи­новників.Мандат депутата Українських народних зборів від Луцької області
Для законодавчого оформлення входження західноукраїнських земель до складу УРСР до Моск­ви відбула делегація На­род­них Зборів Західної Укра­їни з 63 осіб, яка передала Вер­хов­ній Раді ухвалену СРСР декларацію.